torsdag 14 januari 2010

Årsmöte för stiftsgruppen 26/1

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av sekreterare
§ 3. Val av justerare
§ 4. Val av mötesordförande
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Verksamhetsberättelse
§ 7. Revisionsberättelse
§ 8. Styrelsens ansvarsfrihet
§ 9. Fastställande av årsavgift
§ 10. Propositioner
§ 11. Motioner
§ 12. Val av styrelsens ordförande
§ 13. Val av styrelsens ledamöter
§ 14. Övriga frågor
§ 15. Mötets avslutande